Souhlas se zpracováním osobních údajů MEDIACENTRUM GROUP a.s.

Vaše osobní údaje budou použity striktně v souladu se zákonem 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů správcem MEDIACENTRUM GROUP a.s.

Odesláním tohoto formuláře tímto dobrovolně uděluji společnosti MEDIACENTRUM GROUP a.s. souhlas k tomu, aby mnou vyplněné osobní údaje, zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, tel. Spojení, IP adresa a adresa vlastněné nemovitosti zpracovávala po dobu neurčitou za účelem pozdějšího využití k zpřístupňování marketingových materiálů a jiných obchodních sdělení, jakož i zákazníků a jiných obchodních partnerů MEDIACENTRUM GROUP a.s., a to s využitím výše uvedených elektronických kontaktů.

Prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a že jsem byl(a) ze strany MEDIACENTRUM GROUP a.s. informován(a) o tom, že tyto výše specifikované osobní údaje budou zpracovávány k výše uvedeným účelům a že mě MEDIACENTRUM GROUP a.s. též poučila o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, jakož i o mém právu na přístup k osobním údajů a jejich případnou opravu,  právu požadovat od MEDIACENTRUM GROUP a.s., jakožto správce osobních údajů, vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů  a právu obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů.